Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹

ÎÈÑی

 • رفیق جوره بیگ نامه مختصر زیرین را برای ما فرستاده اند

  رفیق جوره بیگ نامه مختصر زیرین را برای ما فرستاده اند.

   

  با سلام های رفیقانه

   اولا  ازنشر مطلب که برای شما فرستاده بودم تشکز می کنم

  دوم باید گفت که این جاسوسان دستگاه های استخباراتی رابایدازمواضع خودشان کوبید که سر بیرون نیاورند من فعلا کدام تعلق به ساما ندارم وسامائی هم نیستم . خط ساما  را در جنبش چپ افغانستان خط انحرافی میدانم، به این علت است که مبارزه به لومپن بازی این گونه تشکلات  را لازم وضروری میدانم.

  سلامت باشید.

  جوره بیگ

   

  رفیق گرامی جوره بیگ درودهای رفیقانه ما نثار تان بادا!

  نخست امیدواریم که جوروصحتمند باشید. ما وظیفه خود میدانیم که نوشته های انقلابی را که در راستای مبارزه با اپورتونیزم و تسلیم طلبی بما فرستاده میشوند، نشر کنیم. نوشته شما بدون شک یکی ازاین گونه نوشته هاست وضرور نیست شما از ما تشکر کنید. برای ایجاد یک جنبش انقلابی توده ای ضد امپریالیستی وارتقای کیفیت انقلابی آن تمام انقلابیون واقعی بایدسهم بگیرندوجاسوس های امپریالیزم وارتجاع راکه دیگرتمام پرده شرم رابه دورانداخته وهرانقلابی راهدف قرارداده وبه دستگاه اطلاعات باداران شان معرفی میکنند،افشاکنند. شمابراساس رسالت ایدئولوژی انقلابی تان مبارزه علیه امپریالیزم وجاسوس های آنرابه یک حرکت سیاسی تبدیل کردیدوبیهراس این بزدل های جاسوس رابه مبارزه طلبیدید، این امرشجاعت انقلابی ورزمجوئی کمونیستی تان رابه اثبات میرساند. شما میتوانستیدمانندبسیاری ازافراددیگردرموردحملات جاسوس های امپریالیزم برانقلابیون کمونیست سکوت کنیدو بگوئید"بمن چه؟ مراکه نگفته وهویت مراکه افشانکرده"وبه این طریق عملا رفقای کمونیست تان رادرمیدان تنها بگذاریدوالله خدا گفته شب را به روزبرسانید که لبه تیغ حملات این جاسوسان متوجه شما نشود. اما شما اینکاررا نکردیدوبمبارزه جنبش کمونیستی افغانستان لبیک گفتیدووارد میدان مبارزه شدید، خودراسهیم سرنوشت رفقای دیگر تان ساخته و درامرتصفیه وتزکیه جنبش ضد امپریالیستی وضد ارتجاعی خلق افغانستان نقش گرفتید .

   

  رفیق گرامی!

  می گوئید که این جاسوس هارا ازموضع خودشان باید بکوبید. شما میدانید که این جاسوس ها ازطریق افتادن به پاچه ماوسایرکمونیست های افغانستان وظیفه شان راانجام میدهند.واژه هائی راکه آنها درجمله استعمال میکنند بخاطرفریب یک عده ازجوانان واقعا انقلابی است که به مجیدشهید ازاعماق قلب شان احترام دارند. آنها فکرمیکنند که"ساما"ی وجود دارد و مبارزه میکند! آنهاخبرندارند که این خائنین به راه مجیدشهیدسامارابارها درفاسد ترین مرداب های خیانت فروبرده وعامدانه آنرا به مثابه موسسه خدمات اطلاعاتی - جاسوسی نخست دربازارامپریالیست های اروپائی وسپس به پیشگاه خاقان های جدیدچینی عرضه کرده اند. شمادرزندان بودید و خبرندارید که این هائیکه امروزخودرا ادامه دهنده راه مجید شهیدمیدانند با چه حقارتی بزدلانه ای درغندسنگین کارکردند، با یعقوبی وداکتر بها درخاد ارتباط گرفتندوسپس باهمان دستان آلوده به خیانت به خدمت شورای بد نام نظارشتافتند وخانه های مردم راازآسمان به راکت بستند. درهمین جهادآنهابرضدمردم بودکه یک هلی کپترشورای نظارکه عده زیادی ازاین خاینین بخلق درآن سوار بودند سقوط وخلق ازدست آنهانجات یافتند. این تذکربه این دلیل لازم بودکه هیچ انقلابی ازدنیاباخبرافغانستانی وایرانی ازخیانت این هاوازپشت خنجرزدن شان بخلق بی خبرنیست. به عبارات دیگراینها جزخیانت به خلق دیگرهیچ موضع ندارند که از موضع خود شان آنهارا بکوبیم. یکی از مواضع آنها"اعلام مواضع" شان است. این سند سازش با ارتجاع فئودالی از"سوختاندن روم"بدنام تراست.موضع دیگرآنهاتلاش ناکام شان برای"تاسیس جبهه متحدملی" بامیاگل جان تگابی،شیخ اصف محسنی، مولوی محمدنبی محمدی( پیشتازواستادطالبان کنونی)وغیره است، که تنهالاف وگزاف ودروغگوئی های این ها آنرابه بدنام ترین سندتاریخی درعرصه سیاست چپ افغانستان مبدل میسازد. موضع دیگرآنها"ندای آزادی"است. ازکجای آن شروع کنیم تا ازشدت اشئمزازبه تهوع گرفتارنشویم.

  ماحدود 15 سال قبل یک تعدادازاسنادتسلیم طلبی اینهاراازمحترم کبیرتوخی دریافت کرده ایم وبرای اینکه صدای شما رابه زمین نگذاریم،ازاین ببعدبا نشرآنها وافشای تسلیم طلبی های این خائنین دست به مبارزه وسیعترسیاسی علیه آنها خواهیم زد. اما این بازهم جای تاکید است که این وظیفه هرانقلابی واقعی میباشد که با افشای خیانت های این جاسوس های امپریالیزم وارتجاع به امرپیشرفت ایجاد یک جنبش انقلابی منزه وپاک کمک کند.

  خاوریمسئول انتشارات مائویست های افغانستان

   

   

   

Ñی˜ åÇی ãÇÆæیÓÊ åäÏ Øی ی˜ ˜ãیä 12 Êä æáیÓ ÑÇäÇÈæÏ ˜ÑÏäÏ.
ÒÇÑÔی ÇÒÌä ÎáÞ ÏÑåäÏ

äÓÎå "ÌãåæÑی ÎáÞ"ÇÒÏیÏÈÇÈæÑÇã ÈÇÊÑÇی
Èå ÇÏãå ÊÛیÑ äÇã ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ äیÇá(ãÇÆæیÓÊ)

ÌäÌÇá ÈÑÓÑ äÇã ÍÒÈ
ÑåÈÑÇä ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ äیÇá ÈÑÓÑ äÇã Çیä ÍÒÈ ÌäÌÇá ÏÇÑäÏ.

Èå ÇÏÇãå ÒÇÑÔ ãÞÇæãÊ ãÓáÍÇäå ÎáÞ ÏсیÑæ
æÔå åÇی ÊÇÑی˜ ÍÇÏËå ÏÑ ÑæÔäÇÆی ÈیÔÊÑ

ÏÔãä ÒÈæä Èå ÊÑÓ ãѐ ãÈÊáÇ ÔÏå ÇÓÊ
ÒÇÑÔ ÑÇÝی˜ ÇÒ ÓÊÑÔ Ìä ÎáÞ ÏÑåäÏ

"ÑÇå ÏÑÎÔÇä"ÏÑÊÏÇј ÈÇҐÔÊ Èå äÈÑÏ ãÓáÍÇäå¡

ãÇÊÑی˜Ç یÇÏÇæ æÒیÑ ÇãæÑÇÑÖی äیÇá ÇÓÊÚÝÇ ˜ÑÏ¡
ÒÇÑÔ ÇÒ : ÕãÏ

æÔ Ç ˜ãÇá ÏÇá ÇÒ ÓÝÑÈå åäÏæÓÊÇä Èå äیÇá ÈѐÔÊ
ÒÇÑÔ ÇÒäیÇá äیæÒ(Çیä ÓÝÑÑæÇÈØ ÏæÓÊÇäå Èیä åäÏæäیÇá ÑÇÈå ÓØÍ ÚÇáیÊÑی ʘÇãá ÏÇÏå ÇÓÊ(ÑǍäÏÇ)

Íãáå Ñی˜ åÇی ãÇÆæیÓÊ ÈсæáیÓ ÔÊی ÌÇјäÏ

Ìä ÏÑ ÑÌÓÊÇä æ ÈÑÎæÑÏ ãیÇä ÂãÑی˜Ç æ ÑæÓیå
Èå äÞá ÇÒ äÔÑیå "Revolution" ÔãÇÑå 141

ÓÑÈÇÒÇä ÇÑÊÔ ÎáÞ äیÇá ÇÒÇÑÏæÇå åÇÝÑÇÑãی˜ääÏ

æÔ Ç˜ãÇá ÏÇá äÎÓÊ æÒیÑäیÇá Èå یä ÑÝÊ

ãÇÆæیÓÊåÇی åäÏãјҁæáیÓ¡ãÑ˜Ò æáÓæÇáی æÏÝÊÑÎØ Âåä ÑÇ Èå ÂÊÔ ˜ÔیÏäÏ

ÑæیÇÑæÆی ÔæÑÔیÇä ãÇÆæیÓÊ åäÏÈǁæáیÓ 9 ˜ÔÊå ÈÑÌÇی ÐÇÔÊ